Idéskisse


(Trykk på bildet for større versjon)

Distribusjonsutvikling - knutepunkt - Kåringen

Som kjent bygges transportsubsidiene ned og kravene til hurtigere befordring, større nedslagsfelt i markedet og rasjonell logistikk skjerpes. Dette stiller krav til nye løsninger, kanskje spesielt i Nord-Norge.

Lofotens fastlandsforbindelse sluttførte sammenknyttingen av landsdelens tettest befolkede områder i 2008. I sentrum av dette veisystemet ligger Kåringen. Hovedskipsleia mellom Nordland og Troms (Tjeldsundet) knyttes også opp mot Kåringen. Det samme gjelder Ofotfjorden til Narvik. Fergestrekningen Lødingen - Bognes like ved er i tillegg Vestfjordens korteste og minst væravhengige overfart.

Kåringen Næringsområde - langsiktige rammevilkår

Gode havneforhold og velegnede utbyggingsarealer (inntil 400 da til sjø) er også viktige faktorer i valget av etableringssted. Vakre naturgitte omgivelser er også et positivt element.

Tettstedet Lødingen (ca 3 km fra Kåringen) med 2000 innbyggere er et attraktivt bosted med et godt utbygd servicenivå.

Kåringen Næringsselskap AS

Kåringen Næringsselskap AS består av eierinteresser fra næringslivet.

Selskapet disponerer området, forestår tilrettelegging av arealer, og bidrar i utvikling av nye næringsaktiviteter.

Det er gjennomført en omfattende konsekvens- og reguleringsprosess for næringsparken. Statens vegvesen har prosjektert en ny trasé for E-10 som fjerner problemene med bratt stigning opp mot Kåringshøyden.